Sök
Sök Meny

Integritetspolicy

Integritetspolicy för Stiftelsen Folkuniversitetets förlag (845000-6674)

Stiftelsen Folkuniversitetets förlag, i fortsättningen kallat ”Folkuniversitetets förlag” eller ”vi” (”oss”), värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy förklaras hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn meddelas genom att de nya villkoren publiceras här på denna sida och vi rekommenderar att du regelbundet tar del av dessa.

Integritetspolicyn senast uppdaterad 18 januari 2019.

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Stiftelsen Folkuniversitetets förlag (organisationsnummer 845000-6674) behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund, representerar ett företag eller organisation som i sin tur är kund, potentiellt blivande kund eller samarbetspartner till Folkuniversitetets förlag eller annan samarbetspartner till Folkuniversitetets förlag. Denna integritetspolicy redogör även för hur Folkuniversitetets förlag behandlar personuppgifter om dig i egenskap av besökare på våra webbplatser och användare av våra digitala läromedel, samt i de fall du ansöker om en tjänst hos oss eller då du som upphovsman skickar in ett manus eller annat till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Folkuniversitetets förlag är personuppgiftsansvarig, men andra utvalda samarbetspartners och leverantörer kan uppträda som personuppgiftsbiträden eller vara personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter tillsammans med oss.

3. Vilka personuppgifter samlas in?

Privatpersoner:

Folkuniversitetets förlag samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig om du som privatperson (eller enskild firma) beställt ett läromedel eller skapat eller fått en inloggning till t.ex. ett digitalt läromedel. Personuppgifter samlas även in då du prenumererar på nyhetsbrev. De personuppgifter som samlas in kan bl.a. vara namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas då in direkt från dig. Dessa personuppgifter (samt personnummer) samlas även in i när du som upphovsman ingår avtal med oss (se nedan).

Organisationsrepresentanter:

Folkuniversitetets förlag samlar in och lagrar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag/organisation, såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dina personuppgifter samlas vanligtvis in från det företag eller organisation som du representerar, men ibland direkt från dig. Folkuniversitetets förlag kan använda externa tjänster för att, vid behov, komplettera kontaktinformationen.

Besökare av webbplatser och användare av digitala läromedel:

Folkuniversitetets förlag samlar in information om dig som vi behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla våra webbplatser, såsom IP-adress, MAC-adress, cookies eller liknande. Sådan insamling sker i samband med att du besöker våra webbplatser. Ibland krävs dessa uppgifter för att den digitala tjänsten eller webbplatsen ska fungera. Se även vår cookiepolicy på sidan Om cookies

Rekrytering samt upphovsmän:

Folkuniversitetets förlag samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Folkuniversitetets förlag. De personuppgifter som samlas in för rekryteringssyfte är namn, adress, e-postadress och telefonnummer och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss. Vi behandlar även personuppgifter när de lämnas i samband med att du ingår ett upphovsrättsligt avtal med oss.

4. Folkuniversitetets förlags behandling av dina personuppgifter

4.1 Privatpersoner

Folkuniversitetets förlag säljer sina varor och tjänster främst till företag och organisationer, men ibland även till enskilda firmor och privatpersoner. Information om dig överlämnas då till oss direkt från dig.

Personuppgifter:
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt inloggningsuppgifter.

Ändamål:
För att kunna hålla kontakten avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Samt för att möjliggöra marknadsföring och kundanalyser.

Laglig grund:
Intresseavvägning. Behandlingen är i första hand nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden.
Samtycke. I förekommande fall är behandlingen nödvändig för att kunna marknadsföra varor/tjänster.

4.2 Organisationsrepresentanter

Information om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från den organisation du representerar, i samband med att den organisation du representerar gör affärer med Folkuniversitetets förlag. Om vi anser att den organisation du representerar är en potentiellt framtida kund/partner till Folkuniversitetets förlag kan vi dessutom samla in uppgifter om dig som organisationsrepresentant. Vilka uppgifter vi samlar in om dig, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer nedan.

Personuppgifter:
Namn, eventuellt befattning, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt inloggningsuppgifter.

Ändamål:
För att kunna hålla kontakten med en representant för organisationen avseende när t.ex. leverans av varor ska ske. Samt uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav och säkerhetskrav.

Laglig grund:
Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med kunden, d.v.s. organisationen som du representerar. Behandlingen är även nödvändig för att fullgöra Folkuniversitetets förlags rättsliga förpliktelser.
Samtycke. Ibland är behandlingen nödvändig p.g.a. Folkuniversitetets förlags berättigade intresse av att marknadsföra sina varor/tjänster till företaget som du representerar.

4.3 Royaltymottagare

Om vi har ett upphovsrättsligt samarbete behöver vi spara uppgifter om dig i syfte att fullgöra våra upphovsrättsliga åtaganden (till exempel royaltyutbetalningar).

Personuppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer samt bankkontonummer eller liknande.

Ändamål:
För att kunna hålla kontakten avseende samarbetet parterna emellan.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med royaltymottagaren (intresseavvägning). Dessutom måste vi uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis bokföringskrav samt i detta fall specifikt kontrolluppgifter till Skattemyndigheten. Därmed är behandlingen nödvändig för att fullgöra Folkuniversitetets förlags rättsliga förpliktelser.

4.4 Besökare på webbplatser och användare av digitala läromedel

Folkuniversitetets förlag använder cookies i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser och digitala läromedel samt för att förbättra våra webbplatser och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterad inloggningsdata. Mer information om vår cookiepolicy finns på sidan Om cookies

Personuppgifter:
Enhetsinformation (d.v.s. IP-adress, MAC-adress, cookies och liknande).

Ändamål:
För att kunna utveckla våra webbplatser och för att anpassa dem bättre utifrån hur våra webbplatser används.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Folkuniversitetets förlags berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sina webbplatser och digitala tjänster och läromedel och i syfte att attrahera fler kunder och att öka graden av återkommande kunder (intresseavvägning).

4.5 För dig som ansöker om anställning eller frilansuppdrag

Personuppgifter:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt cv och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Ändamål:
För att kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för Folkuniversitetets förlags berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Folkuniversitetets förlag (intresseavvägning).

5. Hur länge bevarar Folkuniversitetets förlag dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med vår behandling. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt att radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant lagstiftning, att sparas i sju år eller längre och upphovsrättsavtal arkiveras under hela skyddstiden.

Kontaktuppgifter till organisationsrepresentanter lagras bara under den tid Folkuniversitetets förlag bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med organisationen. Radering sker när Folkuniversitetets förlag får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

6. Vem lämnar Folkuniversitetets förlag ut personuppgifterna till?

Folkuniversitetets förlag delar ibland information, inklusive personuppgifter, med externa mottagare, t.ex. distributörer, leverantörer och organisationer. Men vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan. Samtliga mottagare behandlar endast dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner och personuppgiftsbiträdesavtal finns. Dessa mottagare får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Folkuniversitetets förlag att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter och utvalda företag, enligt nedan.

Leverantör av molntjänst:
Folkuniversitetets förlag lagrar delar av sin information i en molntjänst, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantören av den aktuella molntjänsten.

Leverantörer och samarbetspartners:
Folkuniversitetets förlag kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag.

Myndigheter:
Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det.

7. Dina rättigheter

Folkuniversitetets förlag ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut information från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig och så begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära rättelse av uppgiften.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Om vi endast behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Motsätta dig behandling för ändamål rörande direkt marknadsföring

Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för ändamål rörande direkt marknadsföring och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk.

Motsätta dig viss behandling

Du har dessutom rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på vårt berättigade intresse om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som går före integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller emellertid inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla alla våra eventuella skyldigheter gentemot dig.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia, i den mån det är tekniskt möjligt, på de personuppgifter som rör dig i ett välkänt, strukturerat och digitalt inläsbart format. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

8. Skyddet av dina personuppgifter

Du kan alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Folkuniversitetets förlag har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

9. Ändringar

Folkuniversitetets förlag har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om Folkuniversitetets förlag genomför väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer vi att försöka informera om det på vår webbplats.

10. Kontakt

Kontakta Stiftelsen Folkuniversitetets förlag (org.nr. 845000-6674) om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter (personuppgiftsansvarig)

Folkuniversitetets förlag
Box 2116
220 02 Lund
telefon 046-14 87 20
e-post info@folkuniversitetetsforlag.se